ಒಂದು ಸತ್ಯ

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ
ಆಕಾಶಯಾನದ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ .
ಇಲ್ಲೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ .
ಮರವೋ ಕಂಬವೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ .
ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ !!.
 
ISHWARA BHAT K
೨೩.೧೧.೨೦೦೬
Advertisements